Timeline benoeming Voorzitter CvB van de UvA/HvA

2015

13 februari - Bezetting Bungehuis
24 februari - Ontruiming Bungehuis
25 februari - Protest mars en bezetting Maagdenhuis
28 februari - Hoogleraren, docenten, onderzoekers, ondersteunend personeel en anderen vergaderen in Doelenzaal en verklaren zich solidair met de studenten. (Ik treed toe tot het daar gevormde vakbondsactiecommite)
11 April - Ontruiming van het Maagdenhuis. (Feitelijk, de ontruiming van een deel van het Spui. Het maagdenhuis was reeds verlaten en de lezingen vonden op het plein plaats en werden daar uit elkaar geslagen)
19 April - De voorzitter van het CvB, L. Gunning Schepers treed af nadat de MZ aangegeven heeft geen vertrouwen meer in haar te hebben.
20 april - L. Gunning Schepers start haar baan als universiteitshoogleraar (niet echt relevant, matig boeiend omdat de universiteitshoogleraren benoemd worden door het CvB.)
16 november - Werving van nieuwe voorzitter College van Bestuur en rector magnificus van start. Profielschetsen: Voorzitter CvB en Rector Magnificus
4 december - laatste dag voor kandidaatstelling
4 december - Gebeld met Egon Zehnder om te vragen of 5 uur of middernacht de deadline is. Bart Blommers is al op vakantie en heeft geen instructies achtergelaten.
4 december - Ik stuur mijn sollicitatie in: motivatiebrief CV en publicatielijst
7 december - Ontvangstbevestiging. Opvallende dingen: rare formulering waaruit niet eenduidig blijkt dat ik op tijd was. En: "De verwachting is dat wij eind december een eerste selectie hebben kunnen maken." Dat betekent, volgens mij, dat ze zich actief met de selectie gaan bemoeien. Dat was niet de afspraak met de MZ.
20 december - Opnieuw met Bart Blommers gebeld om te kijken of ik meer informatie kan krijgen. Dit i.v.m. de brief die ik morgen op de post ga doen. Blommers is wederom, of nog steeds, op vakantie en heeft wederom geen instructies achtergelaten. Zijn assistent is ook vertrokken; ik spreek met de tijdelijke vervaging van de assistent.
21 december - Brief aan de voorzitters van de MZ naar aanleiding van brief van de actiegroepen. Ik merk op dat anderen kennelijk meer info hebben dan de kandidaten. Constatering dat als er gemikt wordt op 8 januari voor de voordracht, dat ik kennelijk niet in de 1e ronde zit.

2016

4 januari - Open brief in de Volkskrant van Sicco de Knecht, Josef Fruchtl en Jan Teurlings. Oproep aan de definitieve kandidaten om in debat te gaan voor de benoeming. Ging ook uit van benoeming rond de Dies.
8 januari - Dies Natalis van de UvA. Volgens een gerucht was dit de dag dat de namen bekend gemaakt zouden worden, omdat op deze dag de (verlengde) teRector Magnificusijn van Dymph van den Boom afloopt. Gerucht is niet waar of de plannen zijn veranderd. de Rector Magnificus is gevraagd nog een paar maanden aan te blijven.
3 februari - Opinie stuk in folia, onder andere dat ik na 2 maanden nog steeds niets gehoord heb. Tussenkopje: "Zonder wetenschappelijke statuur zou men niet in aanmerking mogen komen"
5 februari - Eindelijk een reactie. Van de secretaris van de RvT, maar verstuurd door Egon Zehnder. Ik wordt aangehouden voor onbepaalde tijd. "In uw situatie is er zeker een aantal profielkenmerken die relevant zijn; echter, er zijn andere kandidaten die nog nauwer op het profiel aansluiten. Er wordt dan ook de voorkeur aan gegeven om eerst gesprekken met deze kandidaten aan te gaan."
21februari - Kamervragen van Dijk inzake de benoeming van bestuurders aan de Universiteit_van Amsterdam (UvA)
15 maart - Stuk in NRC waarin namen van voorzitter en Rector Magnificus genoemd worden. Plus dat Hans Amman vertrekt vanwege een conflict met de RvT over de samenwerking HvA-UvA. Hij vindt de organisatie te complex geworden. Atzo Nicolaï wil verder integreren en is bereid om de vice-voorzitter/financiële man van het CvB aan die opvatting op te offeren. Ik wordt onderweg terug vanuit Brussel door folia gebeld. (in Brussel bij een bijeenkomst met o.a. 3 hoogleraren uit Leuven, ze vinden Maex capabel.)
18 maart - Stuk in NRC met een beschrijving van de interne procedure. Hieruit blijkt o.a. dat er een top-ambtenaar en een PvdA senator hebben gesolliciteerd. Beide zonder academisch statuur, dus voldoen niet aan profiel, maar er zijn wel gesprekken mee gevoerd. Geert ten Dam heeft niet gesolliciteerd, maar zat in de Rector Magnificus procedure. Ten Dam wordt gevraagd om alsnog te solliciteren naar voorzitter positie
22 maart - e-mail aan voorzitters COR, CSR en CMR ivm klacht over onrechtmatigheden in procedure
29 maart - Klacht gericht aan 2e kamer OCW en de minister. Email met de volgende bijlagen: een uitleg over de gemaakte procedurele fouten, een voorstel om een deel van de fouten recht te zetten, het profiel Voorzitter CvB en de brief van de secretaris van de RvT van 5 februari. Een probleem is dat de meest ernstige fouten alleen nog bekend zijn uit de gelekte NRC informatie van 18 maart.
6 april - Herbenoeming Nicolaï. Onder de pet gehouden totdat de benoemingen van Maex en ten Dam een feit zijn.
9 april - Nog steeds geen reactie van de tweede kamer. Herinnering gestuurd.
11 april - Minister antwoord op kamervragen van Dijk inzake de benoeming van bestuurders aan de Universiteit_van Amsterdam (UvA)
14 april - Per post een bevestiging van ontvangst van mijn e-mail. Brief is doorgestuurd naar de vaste commissie OCW.
18 april - Folia meld dat Maex en ten Dam per 1 juli benoemd worden.
19 april - Via de website van de UvA lekt uit dat Nicolaï (en ook Lidwin van Velden) is herbenoemd zonder de MZ daarvan op de hoogte te stellen.
21 april - Folia heeft een aantal juristen geraadpleegd ten aanzien van de herbenoeming van Nicolaï. Conclusie: het mag dan wel praktijk zijn dat herbenoemingen worden gedaan zonder overleg, maar het mag niet. En het is zeker in deze omstandigheden ook onverstandig.
21 April - Per post: klachten zijn besproken en mijn brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Inclusief dat ik niet weet wat het juiste loket is om te klagen.
22 april - Mailtje van Bart Blommers. Hij meldt dat ten Dam inmiddels benoemd is. Nogal vreemde mail. "Gezien ons prettige contact wilde ik je dit graag persoonlijk laten weten." Hmm, ik had gesolliciteerd, dus dat had hij me een week eerder al moeten laten weten. En dat prettige contact? Twee keer geen telefonisch contact gekregen, omdat hij op vakantie was.
24 april - Concept opinie stukje naar Folia gestuurd over waarom herbenoeming van Nicolaï niet zo'n goed idee was. Nog geen reactie.
25 april - Interview in Folia met Karen Maex en Geert ten Dam, waarin de laatste ruiterlijk toegeeft dat ze ver na de sluitingsdatum gevraagd is. Zie ook mijn commentaar bij dat stuk.
25 april - Kamervragen van Dijk over illegale herbenoeming Nicolaï tot voorzitter RvT
11 mei - de CMR van de HvA spreekt uit dat ze geen vertrouwen heeft in Nicolaï als voorzitter van de RvT van de HvA
31 mei - de CMR van de HvA spreekt uit dat ze tevreden is met het werk van Nicolaï als voorzitter van de RvT van de HvA. Nicolaï zal echter niet herbenoemd worden als voorzitter CvB van de HvA, het is tijd voor verandering. (Omdat Nicolaï wel voorzitter zou zijn van de RvT van de UvA ontstaat nu een situatie die strijdig is met de reglementen van beide instituten)
9 juni - Mail van mij aan RvT. Ze hadden nooit officieel mijn klachten ontvangen. Heb de mail aan de 2e kamer (zie 29 maart) nu ook aan hen gestuurd. In afwachting van een reactie.
10 juni - De RvT zou een gesprek hebben met de MZ. Het was zeer wel mogelijk dat de MZ het vertrouwen in de RvT zou opzeggen. Zij houden de eer aan zichzelf, en leggen gezamenlijk hun functies neer. Blijven lopende zaken nog wel afhandelen.
14 juni - De minister ontkent dat de RvT is afgetreden. "De RvT van de UvA heeft vorige week niet besloten om op te stappen, maar om zo spoedig mogelijk de taken over te dragen en ruimte te maken voor nieuwe leden."
21 juni - Mail van de RvT. Mijn brief van 9 juni is ontvangen.

Afkortingen

UvA - Universiteit van Amsterdam.
HvA - Hogeschool van Amsterdam.
RvT - Raad van Toezicht. De UvA en de HvA hebben ieder een eigen RvT, waarbij de leden van de ene adviseur zijn bij de andere en vice versa. Ze vergaderen gezamenlijk.
CvB - College van Bestuur. De UvA en de HvA hebben een gazamenlijk CvB bestaande uit een Voorzitter, de Rector Magnificus van de UvA, de Rector van de HvA en een Vicevoorzitter die in deze periode ook de financiële man is.
MZ - Medezeggenschaps organen. COR en CSR bij de UvA en de CMR van de HvA.
CSR - Centrale Studentenraad bij de UvA.
COR - Centrale Ondernemingsraad bij de UvA.
CMR - Centrale Medezeggenschapsraad bij de HvA. Bevat zowel de studenten als de medewerkers.